Adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2021. március 23.

 

Kedves Vásárlónk! Kérjük, hogy figyelmesen olvasd el az Adatkezelési Tájékoztatónkat (a továbbiakban: „Tájékoztató”) annak érdekében, hogy a „Mintydust” webshop vásárlóihoz (a továbbiakban: „Vásárló/Felhasználó/Fogyasztó/Érintett”) kapcsolódó személyes adatok kezelését megértsd és az adatkezeléssel kapcsolatos jogaidat megismerd. A Mintydust webshop a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) alapján az alábbi tájékoztatást adja:

 

Vásárlónak a Mintydust termékének korábbi, jelenlegi vagy potenciális vásárlója vagy felhasználója minősül, valamint weboldalunk látogatója.

 

 1. Ki kezeli a személyes adatokat?

Személyes adataidat a jelen Tájékoztatóban meghatározott célból az alábbi Adatkezelő kezeli:

Fantázianév: Mintydust

Webhely: https://mintydust.com/

Név: Dévényi László kisadózó egyéni vállalkozó

Levelezési cím: 1027 Budapest, Kapás utca 19-29, 4/417

E-mail: info@mintydust.hu

Adószám: 40097686-1-42

Közösségi adószám: HU 40097686

 

 1. Milyen célból kezel az Adatkezelő személyes adatokat?

A regisztráció során megadott személyes adataidat annak érdekében kezeljük, hogy kényelmesebb szolgáltatást tudjunk számodra nyújtani, hiszen ezáltal a következő vásárlásod alkalmával nem kell azokat ismételten megadnod. Személyes adataidat a megrendelések teljesítése körében a www.mintydust.com weboldalon keresztül, a regisztrált felhasználókkal létrejött szerződések teljesítése, továbbá termékekkel kapcsolatosan tájékoztatás nyújtása, a termékek kiszállítása és számla kiállítása érdekében kezeljük. Ügyfélszolgálati adatkezelésünk célja az esetleges fogyasztói visszajelzések kezelése, különösen, de nem kizárólag a szerződéssel kapcsolatos elállási ügyek kezelése, valamint a megrendelések módosítása, továbbá ügyfélszolgálati tevékenység ellátása és kapcsolattartás. Aki hozzájárult adatainak hírlevélküldés céljából történő kezeléséhez, az az érintett értesítést kap az akciós ajánlatainkról és nyereményjátékainkról. A hírlevél küldésről a későbbiekben a hírlevél végén található linken bármikor leiratkozhatsz.

 

 1. Miért kezelheti az Adatkezelő a személyes adatokat?

Személyes adataid kezelését az alábbi jogalapokon végezzük:

A wepshopban történő regisztráció során megadott személyes adataidat a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulásod alapján kezeljük.

Megrendelés teljesítése során személyes adataid kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a szerződés teljesítése.

Ügyfélszolgálati tevékenységünket a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján jogi kötelezettségünk teljesítése érdekében látjuk el.

Személyes adataidnak hírlevél küldés céljára történő felhasználására a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulásod alapján kerül sor.

 

 1. Milyen személyes adatokat kezel az Adatkezelő?

A Tájékoztatóban megjelölt célok tekintetében az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:

A webshopban való regisztrációhoz az alábbi adatokra van szükség: vezeték és utónév, lakcím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, születési dátum.

Megrendelések teljesítéséhez szükséges adatok: vezeték és utónév, lakcím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, születési dátum.

Ügyfélszolgálati tevékenység ellátásához szükséges adatok: vezeték és utónév, lakcím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, születési dátum.

Hírlevél küldés céljából megadott adatok: Vásárló vezeték és utóneve, e-mail címe.

 

 1. Mennyi ideig kezeli az Adatkezelő az adatokat?

A jelen Tájékoztatóban meghatározott célokból az adatok megőrzésének ideje:

Megrendelés teljesítéséhez és ügyfélszolgálati tevékenységünk ellátásához megadott személyes adataidat a szerződés megkötésétől, illetve az ügyfélszolgálati tevékenység ellátásától számított 5 évig kezeljük. Létrejött szerződések (teljesített megrendelés) esetében a Számv. tv. alapján a számla kiállításától számított 8 évig kezeljük az adatokat.

A hozzájárulás alapján végzett adatkezelés tekintetében az általad megadott adatokat mindaddig kezeljük ezen célból, amíg a hozzájárulásodat vissza nem vonod. Ha az adataidnak a hírlevélküldési célra történő felhasználásra vonatkozó hozzájárulásodat visszavonod, akkor a továbbiakban nem küldünk számodra hírlevelet.  Tájékoztatunk, hogy a hozzájárulás visszavonása a korábbi adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 

 1. Hova jutnak még el ezek az adatok?

Az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozókat vesszük igénybe:

 • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.-t (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.; cégjegyzékszám: 13-09-111755; adószám: 12369410-2-44), mint futárszolgálatot a termékek kiszállítása céljából,
 • Shopify International Ltd. (székhely: 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ireland).

 

 1. Miként gondoskodik az Adatkezelő az adatok biztonságáról?

Mi, mint Adatkezelők, valamint Adatfeldolgozóink is gondoskodnak a kezelt adatok biztonságáról, és minden ésszerű és szükséges technikai és szervezési intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az általad megadott személyes adatok védelemben részesüljenek, különösen a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel vagy megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben.

Informatikai rendszereink és hálózataink egyaránt védettek a vírusok, a betörések ellen, továbbá szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal ellátottak.

 

 • Sütik („cookie-k”) kezelése

A cookie-k kisméretű adatfájlok, adatcsomagok, amelyeket egy weboldal üzemeltetője a weboldal használata során és azon keresztül helyez el a weboldalt látogató számítógépén és amelyeket a látogató internetes böngészője ment és tárol el a weboldalról letöltve. Amikor a weboldalunkat használod, az az adott oldal letöltéshez kapcsolódó sütit állít be a böngésződben. A sütik abban nyújtanak segítséget, hogy a beállításaid megjegyzésével nem kell újra rögzítened azokat, ha egy új oldalra lépsz. A sütik emlékeznek a korábban, általad bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelned. Abban is segítséget nyújtanak, hogy kifejezetten neked tetsző ajánlatokkal találkozz a világhálón való böngészés közben. A sütiket bármikor törölheted a böngészőben található, „sütik törlése” opcióval.

 

 1. Milyen jogok illetik meg az Érintettet az adatkezelés kapcsán?

Bármikor jogosult vagy személyes adataid kezeléséről tájékoztatást, a kezelt adatokhoz való hozzáférést kérni a Mintydust fenti elérhetőségeinek bármelyikén, továbbá kérheted személyes adataid helyesbítését, törlését, hordozását, korlátozását, valamint megillet a személyes adataid kezelése elleni tiltakozás joga is.

 

Hozzáférés és tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad az Érintettre vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelőhöz fordulhat a fentebb megjelölt elérhetőségeken keresztül.

 

Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan vagy helytelen személyes adatokat, illetve jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. Az Érintett írásban, e-mailen keresztül vagy postai úton kérheti a helyes adatok megjelölése mellett az adatok helyesbítését.

 

Törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkében felsorolt indokok valamelyike fennáll:

 

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Amennyiben az Érintett elektronikus úton nyújtja be a kérelmet, az információkat elektronikus formátumban (például .pdf formátumban) bocsátja rendelkezésére az Adatkezelő, kivéve, ha az Érintett ezt másként kéri.

 

Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikkében felsorolt feltételek valamelyike teljesül:

 

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az Érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Hozzájárulás visszavonásának joga

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Fontos kiemelni, hogy a hozzájárulás visszavonása a korábbi adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 

 1. Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Érintett rendelkezésére?

Adatvédelmi felügyeleti hatósághoz fordulás joga: Személyes adataid védelméhez fűződő jogod sérelme esetén panaszoddal, jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhelycím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhatsz.  

Bírósághoz fordulás joga: Személyes adataid védelme érdekében bírósághoz fordulhatsz. A per elbírálására a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz -az alperes székhelye vagy az Érintett választása szerint az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez- fordulhatsz jogorvoslatért.